Page 2 - My FlipBook
P. 2
IDje Centar za Izdavačku, Bibliotečku i Informatičku Delatnost Medicinskog fakulteta u
Beogradu. Ova organizaciona jedinica objedinjava biblioteku, izdavaštvo i informa-
tiku kao stručnu potporu u procesima redovne, poslediplomske nastave i naučnoistraživačkog rada.
Izdavačka delatnost Medicinskog fakulteta počela je sa prvim predavanjima i objavljenim udžbeni-
cima još daleke 1925. godine a u sadašnjem obliku nastala je 1980. godine, kada Fakultet preuzima
organizaciju izdavanja i štampanja udžbenika, praktikuma, atlasa, radnih svesaka i multimedijalnih iz-
danja. Do sada se Medicinski fakultet kao izdavač pojavljuje u impresumu 182 izdanja u titažu od preko
100.000 primeraka dela čiji su autori nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta. Pređen put od skripti
umnožavanih geštetnerom do savremenih izdanja pripremanih putem računara i digitalnom obra-
dom, rezultat je pre svega velikog i značajnog angažovanja samih nastavnika i saradnika u pisanju
svih oblika udžbeničke literature. Medicinski fakultet u Beogradu, danas obezbeđuje 90% udžbenika
u sopstvenoj produkciji, što uz učešće ostalih izdavača omogućava da studenti i lekari na specijaliza-
cijama imaju na raspolaganju dovoljan broj kvalitetnih i dobrih udžbenika.
Ovaj katalog je skroman doprinos obimnoj izdavačkoj delatnosti i informativni putokaz budućim
korisnicima koji se pored osnovne literature mogu upoznati i sa bogatom istorijom i tradicijom
našeg fakulteta. Ovaj katalog je dostupan i na sajtu fakulteta www.mfub.bg.ac.rs i na adresi http://
knjigemedicina.x3.rs/.

izdavač: CIBID - Centar za Izdavačku, Bibliotečku i Informatičku Delatnost Medicinskog fakulteta u
Beogradu
za izdavača: Dragan Pantelić, dipl. pravnik, upravnik CIBID-a
adresa: Deligradska 34, Beograd
tel: 064/8841-016, 011/366-2126
tel/faks: 011/361-4934

prodaja (skriptarnica): Aleksandar Ignjatovski 011/3636-383
prodaja (pravnim licima): Siniša Glavaški 011/3636-308
radno vreme skriptarnice: 09.00-14.00 h, adresa: dr Subotića 8
   1   2   3   4   5   6   7